ครั้งที่ ๔ [ครั้งที่ ๓] [ครั้งที่ ๒] [ครั้งที่ ๑]

 

                            ผลงานที่ได้รับรางวัล
                            ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง


ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 1 นายธรรมรัตน์  โภคัย ต่อประกอบ, ยึดเกาะ, อุด
รางวัลที่ 2 นายนิวัฒน์  ชูทวน หลังคา
รางวัลที่ 2 นายสุรเดช  วัฒนาประดิษฐ์ชัย เด็กกับของเล่นที่แตกต่าง
รางวัลที่ 3 นายตนุพล  เอนอ่อน เก่าไป - ใหม่มา  2008
รางวัลที่ 3 นายพงศ์ศิริ   คิดดี มหัศจรรย์แห่งความงาม ( สุโขทัย ) 2008
รางวัลที่ 3 นายอภิชาต  เอี่ยมวิจารณ์ แบกทุกข์  ทุกข์จิต

 

 

รางวัลที่ 1 ต่อประกอบ, ยึดเกาะ, อุด

 
 ศิลปิน   
ธรรมรัตน์ โภคัย
เทคนิค
  ต่อประกอบไม้, ชัน, ผสมสี
ขนาด   240 x 244, 201 x 195.5 เซนติเมตร
แนวคิด   
            "ต่อประกอบยึดเกาะอุด" เป็นภาษาในการสร้างผลงานชุดนี้
จากประสบการณ์ ความเชื่อ ศรัทธาในบรรพบุรุษในวีถีช่างพื้นบ้านไทย
แสดงการก่อรูปจากรูปทรงย่อย ก่อเกิดรูปทรงใหญ ่เป็นรูปทรงแสดง
ความสมบูรณ
 
       
 

รางวัลที่ 2 หลังคา

 
 
ศิลปิน   
นิวัฒน์ ชูทวน
เทคนิค
  สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด   150 x 200 เซนติเมตร
แนวคิด   
             ความผูกพันความรักและการดำเนินชีวิตในชนบท เป็นแรง
บันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงความผูกพันธ์ที่
มีต่อวิถีชีวิตแบบชนบท ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพสังคม
การเมือง เศรษฐกิจล้วนส่งผลกระทบทำให้รูปแบบวิถีชีวิตในชนบทที่ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมอยู่ตลอดเวลา
 
       
 

รางวัลที่ 2 เด็กกับของเล่นที่แตกต่าง

 
 

ศิลปิน   
สุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย
เทคนิค
  สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด   150 x 180 เซนติเมตร
แนวคิด   
          ผมต้องการเสนอเรื่องราวของความแตกต่างที่เกิดจากสังคมชนบทและ
สังคมเมืองโดยผ่านเด็กเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวจากการละเล่น เพื่อสื่อให้เห็นถึง
ความคิดของคนในปัจจุบันที่มีความเคลื่อนไหวแตกต่างกันตลอดเวลา
 
       
 

รางวัลที่ 3 เก่าไป - ใหม่มา 2008

 
 


ศิลปิน   
ตนุพล เอนอ่อน
เทคนิค
  จิตรกรรมผสม
ขนาด   220 x 360 เซนติเมตร
แนวคิด   ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนถึงสภาวะของศิลปะประจำท้องถิ่นในปัจจุบัน
ที่ได้ถูกกระแสค่านิยมของวัตถุสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ จนทำให้ศิลปะที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ ประจำท้องถิ่นอีสานมีหลงเหลือน้อยลงไปทุกขณะ
 
       
 

รางวัลที่ 3 มหัศจรรย์แห่งความงาม (สุโขทัย) 2008

 

 
  ศิลปิน   พงศ์ศิริ คิดดี
เทคนิค
  แม่พิมพ์ผ้าไหมบนผ้าใบ
ขนาด   200 x 400 เซนติเมตร
แนวคิด   
             มหัศจรรย์แห่งความงามเป็นการถ่ายทอดความงามของสถาปัตยกรรมไทย
โบราณสถานที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา แต่ยังคงความงดงามและความมีคุณค่า
อยู่เสมอ นับว่าเป็นความงดงามและคุณค่าที่มีความเป็นอมตะ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้า
จึงนำมาถ่ายทอด เป็นผลงานศิลปะซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย ์แห่งความงาม ทาง
ทัศนธาต อันได้แก่ จุด เส้นสี น้ำหนัก และรูปทรงเรียบง่ายทางเรขาคณิต โดยการ
ก่อตัวกันซ้อนทับกันจนเกิดเป็นบรรยากาศความงามอันเป็นความประทับใจ ความปิติและความสุขยิ่งของข้าพเจ้า
 
       
 

รางวัลที่ 3 แบกทุกข์ ทุกข์จิต

 
 

ศิลปิน   
อภิชาติ ทุกข์จิต
เทคนิค  วาดเส้นด้วยความร้อนบนแผ่นไม้อัด, สีน้ำพลาสติก
ขนาด   205 x 488 เซนติเมตร
แนวคิด   
             ข้าพเจ้าใช้ความร้อนของเหล็กเผาไฟ ร้างร่องราย ลายเส้น รูปทรง
บนแผ่นไม้อัด เพื่อแสดงถึงความประสานกันตของกรรมวิธีกับเนื่อหาของงาน
คือ ความร้อนของนรกภูมิ ภาพความทุกข์ทรามานอย่างแสนสาหัสของสัตว์นรก
ที่ถูกทรมานด้วยไฟแห่งนรก ผ่านรอยไหม้พองเกรียมของไม้อัด ตามจินตนาการ
ความเชื่อในเรื่อง นรกภูมิของพระพุทธศาสนา ที่ข้าพเจ้าศรัทธา
 
       
       
 

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง

 
 
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อผลงาน
1
นางกรุณา   ภาณุเมศ ความสงบในมิติแสงเงา
2
นางกาญจนา   อิสสอาด เฟริสท์คลาส
3
นางแปง  ปัญญา ความสงบ
4
นางแปง   ปัญญา เหยื่อสังคม
5
นางรัชดาวรรณ  พึ่งเจียม กลืนกิน
6
นางสาวกรรณิการ์  จันทร์สุวรรณ ไม่มีใคร นอกจากเรา และความเงียบเหงาในตู้ปลา
7
นางสาวขวัญชนก หนูทอง อยู่ร่วม
8
นางสาวจรูญศรี   นามบุตร ที่พึ่ง
9
นางสาวจิรัชยา  พริบไหว จิตและสมาธิ  หมายเลข 6
10
นางสาวน้ำค้าง  ศรีสอาดศุภผล ผู้หญิงในสังคมเมือง  หมายเลข 1
11
นางสาวพรพิมล  สุรมาศ บรรยาก่ศในเมืองยามราตรี  หมายเลข 5
12
นางสาวพรรณวดี   พลศรี พราง  "2"
13
นางสาวพัชราภรณ์  ใบโพธิสุวรรณ เกิด - ดับ  หมายเลข 1
14
นางสาวมยุรี   นาคนิสร ความทรงจำ  หมายเลข 3
15
นางสาวมาริษา  เอี่ยมวงศ์ บนถนน  หมายเลข 1
16
นางสาวลำพู  กันเสนาะ เหงื่อไหล  ไคลย้อย
17
นางสาวศยามล  สิริธนาธร พระพุทธเจ้า
18
นางสาวสุพรรณี  ศรีกันยา ภาษาใจ
19
นางสาวสุพัตรา  เกตุแก้ว พันธนาการ ทุกข์ - สุข
20
นางสาวอลิสา   ใสเศวตวารี การเปลี่ยนแปลง  หมายเลข 2
21
นางสุนทราภรณ์   มณีโชติ นักโทษประหาร
22
นางสุมาลี   ปรัชญากมล  พฤติกรรมแฝง
23
นายกฤษดา  ขันคำนันต๊ะ จุดเริ่มของจุดจบ
24
นายกิตติ  ศรมณี เกิดและดับ
25
นายเกียรติอนันต์   เอี่ยมจันทร์ นักเดินทางผู้อ่อนแอ
26
นายเกียรติอนันต์  เอี่ยมจันทร์ บ้าน
27
นายไกรสิงห์  สุดสงวน ภาพในห้องมืด
28
นายจักรกฤษณ์  มูลอินต๊ะ ไปสวนไปต๊ง ดำรงชีวิตพอเพียง
29
นายจารุวัชร  วงศ์คำจันทร์ เหลือง - แดง : ประชาธิปไตย ไม่มีใครยอมใคร  ปท.2551
30
นายจำนงค์  พิณไทย หยุดสังคมสถาปัตยกรรม  แผลป็นแห่งความทรงจำ  หมายเลข 1
31
นายเจตนา  แสวงนาม ภายใต้ศาลา  หลังที่ 3
32
นายเจษฎา  สังข์วาลย์ 4 . . 3 . . 2 . . 1 . . สูญ . . . .
33
นายเจะอับดุลเลาะ  เจ๊ะสอเหาะ ความงามในท้องทะเลของชาวมาลายูท้องถิ่นปัตตานี  หมายเลข 2
34
นายชัยณรงค์  กองกลิ่น Tail   pipe
35
นายชัยรัตน์  มงคลนัฏ ธรรมชาติแห่งทุกข์
36
นายชัยวัฒน์  คำฝั้น พลังความเคลื่อนไหว
37
นายไชยาพร  กล้าผจญ Untitled
38
นายฐิติพงศ์  พิริยะกิจดำรงกุล โลกาภิวัตน์  หมายเลข 8
39
นายณัฐฑ์  มณีประกรณ์ ปอยส่างลอง  หมายเลข 2
40
นายณัฐพงค์  อุดมกิจ สภาวะสังคม  หมายเลข 5
41
นายณัฐพงษ์  กังแฮ มอง  " ตน "
42
นายทรงศักดิ์  ชัยสิทธิศักดิ์ สมดุลของพื้นที่ภายใน  หมายเลข 1
43
นายทองไมย์  เทพราม ตา  หู  จมูก  ปาก  ลิ้น  กาย
44
นายเทวะฤทธิ์  เหมือยประกาย ภาพสะท้อนชีวิตแรงงาน  หมายเลข 1
45
นายเทวะฤทธิ์  เหมือยประกาย ภาพสะท้อนชีวิตแรงงาน  หมายเลข 2
46
นายธนพล  ไชยช่วย Rose  windows  Vistra  No. 2
47
นายธนวัฒน์  สุริยะทองธรรม กิน แดก ดื่ม สูบ
48
นายธรรมนิยาม  บุญมี จิต   เจตสิก
49
นายธรินทร์ชัย  อาจองค์ ไม่มีชื่อ  หมายเลข 1
50
นายธีรัช  ธนโชคทวีพร ความงดงามบนวิถีแห่งสามัญ
51
นายนคร  เหล่าหล้า ศิลปินอิสระ
52
นายนพวงษ์  เบ้าทอง บักหำน้อย
53
นายนภัทรพงษ์  วัจนะจำนงค์ รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา  หมายเลข 2
54
นายนรากร  สิทธิเทศ ABANDONED : WAITING  CHAMBER
55
นายบริรักษ์   ศุภตรัยวรพงศ์ เกิด - ดับ  หมายเลข 1
56
นายบริรักษ์  ศุภตรัยวรพงศ์ เกิด - ดับ  หมายเลข 2
57
นายบุญนำ  สาสุด บรรยากาศแห่งความสุข  หมายเลข 5
58
นายบุญเสริม  วัฒนกิจ วิถีชีวิต   เพื่อชีวิต
59
นายปริญญา  ธัทะพิพงศ์ รูปทรงแห่งพิธีกรรมทำขวัญ  หมายเลข 0
60
นายปัณวิชญ์  พิพัฒนจิรโชติ จินตนาการจากธรรมชาติ  หมายเลข 1
61
นายพสิษฐ์  ไทยธีระเสถียร จินตนาการของรูปทรงในธรรมชาติ  หมายเลข 1
62
นายพัชรพงษ์  มีศิลป์ Good  taste  No. 1
63
นายพัชรพงษ์  มีศิลป์ Good  taste  No. 2
64
นายพีระพงษ์  คีรีวงศ์ เก็บผักบุ้งให้พ่อ
65
นายพูทัย  หมื่นพันธ์ โบสถ์  หมายเลข 2
66
นายพูทัย  หมื่นพันธ์ วันนี้โลกร้อนจัง
67
นายมนัส  เหลาอ่อน หลังคาเดียวกัน
68
นายมนูธรรม  ช่วยหนู สำนึกบ้านเกิด
69
นายยงยุทธ  บุญวงค์    ส.ค.2551
70
นายยุทธศักดิ์   ร้อยแก่นจันทร์ โรงเรียนเก่า
71
นายยุทธศักดิ์  ร้อยแก่นจันทร์ สะพานไม้
72
นายรวีพล  ประดิษฐ์ มุมหนึ่งของ 3 จังหวัด
73
นายรัฐภูมิ  ผิวพันธมิตร พุทธิจริต
74
นายลิขิต  นิสีทนาการ ไตรภูมิ
75
นายวรกร  โพธินาม ลีลาระทม  หมายเลข 1
76
นายวรรณลพ  มีมาก ฝันปรารถนา
77
นายวราวุฒิ  อินทร การเมือง  หมายเลข 2
78
นายวัณนา  อยู่คง เรือ 80  พระชันษามหาราช
79
นายวิญญากร  จันทรศิริ เงาแห่งชะตากรรม
80
นายวิรัช  ทะไกรเนตร อารยะธรรมแห่งลำน้ำโขง  หมายเลข 1
81
นายวิรัช  ทะไกรเนตร อารยะธรรมแห่งลำน้ำโขง  หมายเลข 2
82
นายวิรัตน์  คำนิ่มนวล นิทาน  เรื่องนิ้ว   ตอน วันอะไร ?
83
นายวิโรจน์  รัตนแจ่มเจริญ หุ่นจีนสามก๊ก  หมายเลข 2
84
นายวิษณุพงษ์  หนูนันท์ มายาจากจิต
85
นายวุฒิ  รัตนเกาศัลย์ ลมล่องเหนือทุ่งกุลา
86
นายไวยวุฒิ  พรหมรัตน์ ห้องน้ำ  หมายเลข 2
87
นายศุภชัย  พัฒราช ผจญมาร
88
นายศุภเดช  มหามาตร ตำสี  ตำซั่ว  ตำมั่ว  ตำไทย
89
นายสคนธ์  เพ็ชร ศรี สัญลักษณ์แห่งรัตติกาล  หมายเลข 2
90
นายสนสิริ  สิริสิงห มรสุมชีวิต
91
นายสมบูรณ์   สูงขาว สงบสุข
92
นายสมพงษ์   ผลรัศมี อาหารของแม่
93
นายสมพล  ชื่นสุวรรณ ไม่มีชื่อ  หมายเลข 1
94
นายสันติ   สิงห์สุ อีกมุมหนึ่งใต้ถุนบ้าน 
95
นายสันติ  สิงห์สุ จังหวะของเส้นกับความรู้สึก
96
นายสิทธกร   เทพสุวรรณ กิเลสจริต
97
นายสิทธิพล  แต่งประกอบ าลุกเจดีย์  หมายเลข 1
98
นายสุชาติ  สุขนา เรื่องเล่าพุทธประวัติที่ภาคอีสาน
99
นายสุเทพ  เส็นคง เมื่อ    อิสระภาพ เกิดขึ้นในใจผม  หมายเลข 2
100
นายสุนทร  รุยันต์ สัมพันธ์ชีวิต
101
นายสุพร  แก้วดา ธรรมะในใบบัว
102
นายสุวัฒน์  บุญธรรม รอยไถแปร
103
นายหิรัณยากร  พูลศักดิ์ สภาวะจิตแห่งการหลุดพ้น  หมายเลข 1
104
นายอคร  นวลละออ พลังอารมณ์แห่งพายุ  หมายเลข 1
105
นายอภินันท์  เกตกุล ลั่นทม
106
นายอัมรินทร์  บุพศิริ พฤติกรรมลอกเลียนแบบ  หมายเลข 2
107
นายอาคม  แสงทะมาตย์ ยุควิบัติ  หมายเลข 2
108
นายอานุภาพ  ริ้วธงชัย เพื่อนแท้ในห้วงทุกข์
109
นายอารยะ  มนูญศักดิ์ Mythology  No.3
110
นายเอกณรินทร์  แคล่วคล่อง ภาวะจำยอม  หมายเลข 2
111
นายเอกนรินทร์  เชื่องลาว "เขยสยาม"  วัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยมใหม่
112
นายเอควิทย์   กลีบขจร เช้า
113
อธิษา  ตันศิริ หน้ากากปากหมา  หมายเลข 2
 
 
 
Copyright 2006 © All rights reserved.
Home Art Awards Writer Awards Web Board Contact us