• โทรศัพท์: +662 792 0001
 • อีเมล: info@amatafoundation.org
 • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 6

มูลนิธิอมตะ จัดให้มีการประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "อมตะเนรมิตศิลป์"

ประเภทของผลงานที่จัดประกวด

มี 2 ประเภท คือ

 1. ประเภทจิตรกรรม
 2. ประเภทประติมากรรม

ข้อกำหนดการส่งผลงานจิตรกรรม

 1. ไม่จำกัดเทคนิคและกรรมวิธีการสร้างสรรค์
 2. จำกัดขนาดด้านกว้างหรือความยาวไม่เกิน 2 เมตร รวมทั้งกรอบ

ข้อกำหนดการส่งผลงานประติมากรรม

 1. ไม่จำกัดเทคนิค กรรมวิธีการสร้างสรรค์ ต้องเป็นวัสดุคงทนแข็งแรง เช่น ทองเหลือง, เรซิ่น, ไม้ ฯลฯ เป็นต้น
 2. ประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) ขนาดไม่เกิน 100 x 100 x 100 เซนติเมตร ไม่รวมฐาน
 3. ประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) ดังกล่าว ต้องสามารถดำเนินการขยายเป็นประติมากรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ได้ โดยใช้วัสดุถาวรตามที่ประติมากรกำหนดเพื่อติดตั้งในจุดที่เหมาะสมที่อมตะนครได้

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นศิลปินสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุและอาชีพที่จะต้องสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง
 2. ผลงานที่่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยประกวดได้รับรางวัลหรือแสดงในการประกวดใดๆ มาก่อน
 3. ศิลปินแต่ละท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ประเภทละไม่เกิน 3 ชิ้น
 4. การส่งผลงาน ศิลปินต้องส่งใบสมัครพร้อม CD โดยภายใน CD ประกอบไปด้วย
  • ภาพผู้สมัคร (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi)
  • ภาพผลงาน (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ซึ่งจะต้องส่งผลงานด้วยต้นเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ อมตะคาสเซิ่ล สถานที่รับสมัครตามศูนย์ที่ประกาศไว้ในระเบียบการประกวดฯ
 5. ศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวด ต้องกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ตามข้อกำหนดของมูลนิธิ คณะผู้ดำเนินการ จะระวังรักษาศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายจากอุปัทวเหตุ หรือเหตุอันสุดวิสัย
 6. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง ระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งในวัน เวลาที่กำหนดในระเบียบการประกวดฯ
 7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือเพิ่มรางวัลหนึ่งรางวัลใด ตามที่ประกาศไว้ในระเบียบ
 8. กรรมสิทธิ์ของงานศิลปกรรมทั้งสองประเภทที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นสมบัติของมูลนิธิอมตะ
 9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ทางมูลนิธิอมตะมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ สารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด รวมทั้งลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย
 10. หากมูลนิธิฯ จะดำเนินการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ ศิลปินยังคงได้รับค่าลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นจำนวน 40% หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะทำหนังสือเพื่อขอรับความยินยอมจากศิลปินในการผลิตผลงานเพื่อการจำหน่ายใดๆ
 11. ภายหลังจากการประกาศผลการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือก ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากมูลนิธิอมตะ ได้ที่ "อมตะคาสเซิ่ล" ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ตามวัน เวลา ที่ทางมุลนิธิฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ศิลปินต้องรับผลงานคืนตามกำหนดเวลาที่แจ้ง

การส่งผลงาน

กำหนดการส่งงานภายใน 18-19 เมษายน 2558 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การตัดสินผลงาน

สาขาจิตรกรรม ประกอบด้วย

  ศาสตราจารย์ กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี   กรรมการ
  ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน   กรรมการ
  อาจารย์ชิน ประสงค์   กรรมการ
  อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ   กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์   กรรมการ
  ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี   กรรมการ
  รองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร   กรรมการ
  อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร   กรรมการ
  อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา   กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา   กรรมการ
  นายธวัชชัย สมคม   กรรมการ
  อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา   เลขานุการ

การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

เงินรางวัล

สาขาจิตรกรรม พร้อมโล่ห์รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

สาขาประติมากรรม พร้อมโล่ห์รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

เงินรางวัลดังกล่าวผู้ที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เพื่อนำส่งกรรมสรรพากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรด้วย

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

งานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นสมบัติของมูลนิธิอมตะ และผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ทางมูลนิธิอมตะจะมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่างและให้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทางมูลนิธิ รวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการจัดทำซำ้ดัดแปลงผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย โดยทั้งนี้ทางมูลนิธิจะทำหนังสือเพื่อขอรับความยินยอมจากศิลปินและในการผลิตผลงานเพื่อการจำหน่ายใดๆ ในเชิงพาณิชย์ ศิลปินยังคงได้รับค่าลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นจำนวน 40% ของมูลค่าผลงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

การส่งผลงาน

กำหนดส่งผลงาน วันที่ 18-19 เมษายน 2558 ณ อมตะคาสเซิ่ล ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การตัดสิน

ประกาศผลการตัดสินวันทที่ 28 เมษายน 2558 จัดแสดงผลงาน วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อมตะคาสเซิ่ล ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสิน ถือว่าเป็นการที่สุดจะอุทรณ์มิได

ผลการตัดสิน

ประเภทจิตรกรรม

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 1

ผู้ใดเห้นธรรมผู้นั้นเห็นเรา

 • ศิลปิน: พายุ เกิดพุฒ
 • ขนาด: 150 x 200 เซนติเมตร
 • เทคนิค: สื่อผสม
 • แนวคิด: ข้าพเจ้าต้องการให้ผลงานชิ้นนี้เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับความดี ความจริง ความงามสูงสุด ในทัศนะของข้าพเจ้า สิ่งน้นคือสัจธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หนึ่งคำถาม หนึ่งคำตอบ หนึ่งการปฏิบัติจริง เปลี่ยนแปลงโลกได้
รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 2

ความอุดมสมบูรณ์ท้องถิ่นใต้

 • ศิลปิน: สุจิตรา พาหุการณ์
 • ขนาด: 150 x 200 เซนติเมตร
 • เทคนิค: ลายรดน้ำ ลายทอง
 • แนวคิด: เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของวิถีชีวิตไทยในการประกอบอาชีพประมง ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานด้วยทัศนคติส่วนตัว ในรูปแบบกึ่งเหมือนจริงโดยผ่านเทคนิคงานช่างโบราณอันทรงคุณค่าของไทย เช่นเดียวกับอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน
รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 2

วิถีใต้

 • ศิลปิน: เดโช โกมาลา
 • ขนาด: 200 x 200 เซนติเมตร
 • เทคนิค: สื่อผสม
 • แนวคิด: ความงามและความทรงจำในวิถีชีวิตชนบทภาคใต้ เป็นการสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้กระบวนการทางจิตรกรรมผสมใช้วัตถุและวัสดุที่มีความหมายต่อความทรงจำ ความรู้สึก และจินตนาการของข้าพเจ้า เพื่อแสดงถึงความงาม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนานและความร่มเย็น ของวิถีชนบทภาคใต้
รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 3

เส้นสายในเมือง (4)

 • ศิลปิน: จักรี คงแก้ว
 • ขนาด: 120 x 200 เซนติเมตร
 • เทคนิค: จิตรกรรมแกะไม้
 • แนวคิด: ภาพสายใฟรกรุงรังในแบบที่เหมือนชินตาในเมืองหลวง ขัดแย้งกับสถาปัตยกรรมโบราณในฉากด้านหลังภาพที่ให้ความรู้สึก สง่างาม นิ่งสงบ อธิบายสุนทรียะของความเป็นเมืองในแง่มุมที่ความเจริญเริ่มเข้ามาบดบังความงาม ความสวยที่เคยเป็นมาในอดีต
รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 3

บ้านที่ 2

 • ศิลปิน: นัฐวุฒิ พวงพี
 • ขนาด: 200 x 156 เซนติเมตร
 • เทคนิค: สีน้ำมัน
 • แนวคิด: ความเปลี่ยนแปลงที่แปรเปลี่ยนวิถีชนบท
รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 3

มุมมอง หมายเลข 1

 • ศิลปิน: สันติ สีดาราช
 • ขนาด: 190 x 116 เซนติเมตร
 • เทคนิค: ประกอบไม้
 • แนวคิด: แสดงถึงกระบวนการเชิงช่างไทยโบราณ (ช่างไม้) ซึ่งแฝงเร้นไปด้วยความคิด ความงาม ความจริงในการดำเนินชีวิต ลักษณะของการต่อประกอบกันขึ้นของวัสดุสร้างรูปทรงทางสถาปัตกรรมพื้นบ้านที่เรียบง่าย สมถะ และงดงาม อุดมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพชน ด้วยเทคนิคและกระบวนการดังกล่าวประกอบยึดแน่นเป็นชีวิต เป็นความผูกพันของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น

ประเภทประติมากรรมต้นแบบ

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 1

สัมพันธภาพของการแปรเปลี่ยนแห่งรูปทรง

 • ศิลปิน: วัชรินทร์ รังกระโทก
 • ขนาด: 50 x 35 X 100 เซนติเมตร
 • เทคนิค: ไฟเบอร์กลาส
 • แนวคิด: ข้าพเจ้าได้นำเอาโครงสร้างและสัญลักษณ์ของรูปทรงอินทรีย์ (Organic Form) จากธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างประติมากรรมรูปรงนามธรรมที่มีการผสมผสานทับซ้อน กลมกลืน และผนึกกันของรูปทรงโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง เส้น ปริมาตร และพื้นที่ว่างภายในรูปทรง เพื่อสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเบ่งบานและความเจริญงอกงาม
รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 2

เริ่มต้น - ความสุข 1

 • ศิลปิน: วรรษกร คงถาวร
 • ขนาด: 50 x 60 x 93 เซนติเมตร
 • เทคนิค: เชื่อมโลหะ เรซิ่น
 • แนวคิด: พลังการเห็นและความยินดีกับความงามในรูปทรงที่เห็น เห็นและยินดีกับความน่ารักในนิสัยใจคอมนุษย์ การยืนหยัดที่จะสร้างสรรค์ความงามในรูปทรงและมีนิสัยใจคอที่น่ารัก ยามแค่พินิจและเห็นคุณสมบัติภายนอกของมัน โดยไม่จำเป็นต้องเจาะจงด้วยสติปัญญา ข้าพเจ้าเรียกได้ในระดับหนึ่งว่า "ความสุข" แม้เป็นเพียงจุดกำเนิดเล็กๆ แต่หากพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้ นั้นคือความยั่งยืนของชีวิต
รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 2

Secret Natural No.1

 • ศิลปิน: อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์
 • ขนาด: 61 x 39 x 41 เซนติเมตร
 • เทคนิค: สเตนเลส ไททาเนียม
 • แนวคิด: ธรรมชาติสร้างปรากฎการณ์และสิ่งที่น่าค้นหาไว้มากมาย ความเร้นลับ ความน่าตื่นตา ตื่นใจ ที่รอให้ทุกๆ คนไปเผชิญ เฝ้าติดตามความงดงามที่แฝงอยู่ และพร้อมอวดโฉมอยู่ตลอดเวลา
รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 3

เบ่งบานสู่ความจริงงอกงาม

 • ศิลปิน: ถนอม กองจันทร์
 • ขนาด: 95 x 92 x 97 เซนติเมตร
 • เทคนิค: ไฟเบอร์กลาส
 • แนวคิด: ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกกล้วยไม้ ผีเสื้อ และเหล่าแมลงที่สวยงามทั้งหลายในป่าลึก มันมีความสัมพันธ์ที่พึ่งพิงอาศัยกัน สีสันสดใส รูปทรงที่สวยงามแปลกตา น้ำหวานและกลิ่นหอมของดอกไม้หลอก หลอกล่อให้เหล่าแมลงมาช่วยผสมเกสร สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้มีให้เราเห็นได้ในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการดำรงคงอยู่ของเผ่าพันธุ์และความเจริญงอกงามต่อไป
รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 3

พระอาทิตย์, ดวงจันทร์

 • ศิลปิน: ธีรพงษ์ โพธิสาร
 • ขนาด: 60 x 65 x 96 เซนติเมตร
 • เทคนิค: ปูนตำ เหล็ก สเตนเลส
 • แนวคิด: สื่อถึงความผูกพัน เป็นตัวแทนที่ทำให้เกิดธรรมชาติที่งดงามและสิ่งมีชีวิตบนโลกที่สวยงาม
รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 3

รุ่งอรุณ

 • ศิลปิน: อิสรีย์ บารมี
 • ขนาด: 42 x 42 x 68 เซนติเมตร
 • เทคนิค: เชื่อมโลหะ
 • แนวคิด: แดดอ่อนๆ ตอนเช้าตกกระทบน้ำค้างที่ปลายพฤกษา หมู่แมลงพากันเริงร่าเต้นระบำแห่งชีวิต ท้าทายเวลาและโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดเป็นพลังและแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะ ท่ามกลางยุคสมัยที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติน้อยกว่าวัตถุ