• โทรศัพท์: +662 792 0001
 • อีเมล: info@amatafoundation.org
 • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิอมตะ โดยการก่อตั้งของ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิ มีนโยบายหลักของมูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆของสังคมเป็นสำคัญ โดยปรารถนาที่จะเห็นคุณภาพของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งดุลยภาพทั้งกายและจิตวิญญาณ อันจะผลักดันให้สังคมมีความเป็นปรกติสุขยิ่งขึ้น

หนึ่งในปณิธานสำคัญที่มูลนิธิฯได้ตระหนักถึงและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด คืองานด้านการส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรมในภาคพื้นสุวรรณภูมิ ดังที่ปรากฏชัดได้แก่ “โครงการประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด” โดยริเริ่มการจัดประกวดดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันในปีพ.ศ. 2559 นี้ ด้วยมูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะของศิลปินไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ

การจัดโครงการประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 มูลนิธิฯ ยังคงเจตนารมณ์ของการประกวดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาศิลปะ และศิลปินไทยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ตนเองถนัด และสามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนได้กว้างขวางขึ้น
 2. เป็นเวทีส่งเสริมให้มีพื้นที่แสดงออกทางศิลปะโดยมีมาตรฐานการประกวดเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. เพื่อให้ผู้สนใจศิลปะได้มีโอกาสชื่นชมผลงานที่มีคุณภาพของศิลปินไทย

รูปแบบการประกวด

การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7 เปิดรับผลงานโดยไม่จำกัดหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงาน แบ่งเป็นผลงาน 2 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภทจิตรกรรม
 2. ประเภทประติมากรรม

ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภทจิตรกรรม เป็นผลงานไม่จำกัดเทคนิคและกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ โดยต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ ขนาดผลงานด้านกว้างและด้านยาวไม่เกิน 2 เมตร (ไม่รวมกรอบ) และผลงานจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการ
 2. ประเภทประติมากรรม เป็นผลงานประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) ไม่จำกัดเทคนิค โดยกรรมวิธีการสร้างสรรค์ต้องเป็นวัสดุคงทนแข็งแรง เช่น โลหะ บรอนซ์ ทองเหลือง เรซิ่น หิน ไม้ ฯลฯ เป็นต้น ขนาดไม่เกิน 2.30x2.30x2.30 เมตร (รวมฐาน) และผลงานจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการ

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุและอาชีพ ต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยประกวดและได้รับรางวัล หรือแสดงในการประกวดใดๆมาก่อน
 3. ผู้สมัครแต่ละท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 5 ชิ้น
 4. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
  • ใบระเบียบการประกวด โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 5. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ อมตะคาสเซิ่ล และสถานที่รับสมัครตามศูนย์ที่ประกาศไว้ในระเบียบการประกวดฯ
 6. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานจริงภายในวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในระเบียบการประกวดฯ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาเรื่องราวที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย
 8. มูลนิธิฯ จะระวัง รักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากสภาพโครงสร้างผลงานที่ไม่สมบูรณ์ แข็งแรง และความเสียหายอันเกิดจากเหตุอุปัทววิสัย หรือเหตุอันสุดวิสัยใดๆ

กำหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด

จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้

 • วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
  • ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
  • ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
  • ณ อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
  • ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ
  • ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
  • ณ อมตะคาสเซิ่ล นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานจิตรกรรม และประติมากรรม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ อมตะคาสเซิ่ล นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล

ประเภทผลงานจิตรกรรม ประกอบด้วย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี กรรมการ
อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร กรรมการ
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
อาจารย์อลงกรณ์ หล่อวัฒนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา กรรมการ
นายธวัชชัย สมคง (บก.นิตยสารไฟน์อาร์ต) กรรมการ
อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการ

ประเภทผลงานประติมากรรม ประกอบด้วย

ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ
อาจารย์ชิน ประสงค์ กรรมการ
อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ กรรมการ
ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา กรรมการ
อาจารย์วัชระ ประยูรคำ กรรมการ
อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการ

การประกาศผลการตัดสิน

มูลนิธิฯ จะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ http://www.amatafoundation.org และ http://www.facebook.com/Amata.Foundation ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือเพิ่มรางวัลหนึ่งรางวัลใดตามที่ประกาศไว้ในระเบียบการประกวดฯ และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

เงินรางวัล

ประเภทจิตรกรรม

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภทประติมากรรม

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

(เงินรางวัลดังกล่าวผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี เพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากรด้วย)
*ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะมอบเกียรติบัตรให้ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมแสดงนิทรรศการ

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

 1. กรรมสิทธิ์ของงานศิลปกรรมทั้งสองประเภทที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นสมบัติของมูลนิธิอมตะ
 2. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ทางมูลนิธิฯมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงใน
 3. สูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์สารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด รวมทั้งลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลงภาพผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้สมัครให้เป็นที่แพร่หลาย
 4. หากมูลนิธิฯจะดำเนินการใดๆเชิงพาณิชย์ เจ้าของผลงานยังคงได้รับค่าลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นจำนวน 40 เปอร์เซ็นต์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะทำหนังสือเพื่อขอรับความยินยอมจากเจ้าของผลงานในการผลิตผลงานเพื่อการจำหน่ายใดๆ

พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการ

พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ อมตะคาสเซิ่ล นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ: กรณีการซื้อขายผลงานที่ร่วมแสดงระหว่างจัดแสดงนิทรรศการ รายได้จากการจำหน่ายผลงานนั้นจะไม่ถูกหักค่าดำเนินการใดๆ แต่เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการซื้อขายและส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อด้วยตนเอง

การรับผลงานคืน

 1. ผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ
  • สามารถขอรับผลงานคืนที่อมตะคาสเซิ่ล ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559
  • โทรศัพท์นัดหมายได้ที่หมายเลข 02-236-7040 และ 096-976-7759
 2. ผลงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการ
  • สามารถขอรับผลงานคืนที่อมตะคาสเซิ่ล โดยวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  • โทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 02-236-7040 และ 096-976-7759

หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กําหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับคืน ผลงานและยินดีมอบผลงานให้มูลนิธิฯ ดําเนินการตามเห็นสมควรต่อไป

ภาพงานประกาศรางวัล

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9