• โทรศัพท์: +662 792 0001
 • อีเมล: info@amatafoundation.org
 • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

อมตะ ไรเตอร์ อวอร์ด ครั้งที่ 4

“นักเขียนอมตะ” คนที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2551

ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่อง นักเขียนไทยที่มีความสามารถให้ปรากฏ และเป็นกำลังใจแก่นักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าอันควรแก่การนำเสนอเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสู่สังคมไทยและสากล หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ”

 1. เป็นนักเขียนสัญชาติไทย มีชีวิตอยู่ในวันที่ทำการเสนอชื่อ
 2. มีผลงานตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี
 3. ผลงานเขียนดังกล่าวต้องมีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมและมวลมนุษยชาติ

รางวัล “นักเขียนอมตะ” จึงถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าและ มาตรฐาน คงไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ อิสระ และเชิดชูประวัติแห่งผู้อุทิศตนที่ทุ่มเทสร้าง ผลงานผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” จะได้รับเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมเหรียญทองคำแกะสลักรูป “นางอินทร์” ต้นตระกูลกรมดิษฐ์ และใบประกาศเกียรติคุณ

มูลนิธิอมตะได้จัดตั้งคณะกรรมการคัดสรรเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่นักเขียน เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมีประธานกรรมการ ในการคัดสรรคือ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ในปี พ.ศ. 2551 การพิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ” ดำเนินมาจนถึงปีที่ 4 โดยนักเขียนอมตะท่านแรกคือ นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ หรือนามปากกา “เสนีย์ เสาวพงศ์” ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2547 ต่อมาคือ นายโรจ งามแม้น หรือนามปากกา “เปลว สีเงิน” ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2548 และท่านที่สามคือ อาจารย์โกวิท เอนกชัย หรือ “เขมานันทะ” รางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2549-50 ในปีนี้ มูลนิธิอมตะได้จัดตั้ง คณะกรรมการคัดสรรเพื่อพิจารณามอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ดังมีรายนามต่อไปนี้

ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานกรรมการ
ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว กรรมการ
ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กรรมการ
อาจารย์วัฒนะ บุญจับ กรรมการ
นางธารา กนกมณี กรรมการ
นายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปีพุทธศักราช 2551 ให้แก่ นายสมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย)

มูลนิธิอมตะจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ “นักเขียนอมตะ” คนที่ 4 ในวันที่ 22 มกราคม 2552 ณ ที่ทำการมูลนิธิอมตะ โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

Winner_Amata_Writer_5นายสมบัติ พลายน้อย

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภรรยาชื่อ นางจงกล พลายน้อย มีบุตรชาย 1 คน

ประวัติการศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดประดู่ทรงธรรม
 • ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)

ประวัติการทำงาน

รับราชการครั้งแรกเป็นเสมียนสรรพากร และเปลี่ยนอาชีพไปรับราชการครูเป็นเวลา 5 ปี สนใจเขียนหนังสือมา ตั้งแต่ครั้งเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยได้สมัครเรียนวิชาการประพันธ์และการหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ ของอาจารย์ เปลื้อง ณ นคร นายสมบัติเริ่มเขียนสารคดีอย่างจริงจังนับแต่นั้นมา

ในขณะที่รับราชการครูอยู่นั้น อาจารย์เปลื้องได้เชิญให้มาทำงานด้านวารสารของกระทรวงศึกษาธิการหลายฉบับ มีผลงานเขียน ประเภทบทความ บทละคร สารคดี และเรื่องสั้นพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันได้จัดรายการวิทยุศึกษาไปพร้อม ๆ กันด้วย พ.ศ. 2522 นายสมบัติได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และเอกสารสิ่งพิมพ์ กองส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2528 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ 2 ปี ได้ลาออกจากราชการ เพื่อเขียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว นายสมบัติเป็นนักเขียนที่มีความสามารถ เขียนหนังสือได้หลายประเภท ปัจจุบันมีงานเขียนรวมเล่มแล้ว ประมาณ 100 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนประเภทสารคดี นิทาน และปกิณกะอื่นๆ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

งานเขียนประวัติบุคคลสำคัญ เช่น

 • เจ้าพระยาวิชาเยนทร์
 • พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา
 • พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย
 • เจ้าฟ้าจุฑามณี พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ชาวต่างประเทศในประวัติศาสร์ไทย
 • ฯลฯ

ประวัติศาสตร์และเรื่องน่ารู้ต่างๆ เช่น

 • สารคดีน่ารู้สารพัดนึก
 • เล่าเรื่องบางกอก
 • 100 รอยอดีต
 • พระราชวัง
 • เล่าเรื่องพม่ารามัญ
 • ฯลฯ

สารานุกรม เช่น

 • สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย
 • สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

วรรณคดี ประวัติศาสตร์และความเชื่อ เช่น

 • เทวนิยาย
 • สัตวนิยาย
 • พฤกษนิยาย
 • อมนุษยนิยาย
 • นิทานมหัศจรรย์
 • ฯลฯ

นิทาน เช่น

 • นิทานไทย
 • นิทานไทยแสนสำราญ
 • นิทานวรรณคดี
 • นิทานเพื่อนบ้าน
 • นิทานมหัศจรรย์
 • ฯลฯ

เรื่องอื่นๆ เป็นสารคดีเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น

 • แลไปข้างหลัง
 • เกิดในเรือ
 • โลกแสตมป์
 • สรรพสารคดี
 • เกร็ดย่อยร้อยเรื่อง
 • ฯล

นอกจากนั้นยังมีผลงานเขียน ที่เป็นสารคดี เรื่องเขียนตามที่ได้รับการร้องขอจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในโอกาสต่างๆ และได้เผยแพร่ในวารสารหลายฉบับ เช่น ศิลปวัฒนธรรม, สารคดี, เมืองโบราณ, วัฒนธรรมไทย, ต่วย’ตูน, ความรู้คือประทีป ฯลฯ ปรากฏผลงานออกมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

เกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. 2517 หนังสือเรื่อง “พฤกษนิยาย” ได้รับรางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2532 หนังสือเรื่อง “ยาขอบ ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยายผู้ชนะสิบทิศ” ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ
พ.ศ. 2536 หนังสือเรื่อง “สัตว์หิมพานต์” ได้รับรางวัลของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2535 หนังสือเรื่อง “อัญมณีนิยาย” ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2538 หนังสือเรื่อง "เกิดในเรือ" ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2539 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี ) ประจำปีพ.ศ. 2539
พ.ศ. 2551 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551 รางวัล “นักเขียนอมตะ” คนที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2551
ปัจจุบัน นายสมบัติ พลายน้อย อายุ 79 ปี ยังคงสร้างสรรค์งานเขียนอย่างสม่ำเสมอ

พิธีมอบรางวัล ณ ที่ทำการมูลนิธิอมตะ

00
01
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18