• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

อมตะ ไรเตอร์ อวอร์ด ครั้งที่ 8/2562

โครงการ “นักเขียนอมตะ”

มูลนิธิอมตะมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมบุคคลที่ทำงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้สร้างสรรค์คุณค่าผ่านงานประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงได้พิจารณาการจัดตั้งรางวัล “นักเขียนอมตะ” เพื่อเป็นการยกย่องนักเขียนไทยที่มีความสามารถ ให้ปรากฏและเป็นกำลังใจแก่นักเขียนไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า อันควรแก่การนำผลงานเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสู่สากล และถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าและมาตรฐาน คงไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ อิสระ และเชิดชูเกียรติประวัติแห่งผู้อุทิศตนที่ได้ทุ่มเทสร้างผลงาน ทั้งนี้มูลนิธิได้กำหนดเงินรางวัล 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และโล่รางวัลเพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นักเขียนอมตะ” ในแต่ละปี

หลักเกณฑ์ในการคัดสรร

มูลนิธิจะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อค้นหานักเขียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล ซึ่งปีนี้ทางคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักเขียนสัญชาติไทยและมีชีวิตอยู่ในวันที่เสนอชื่อ
  2. มีผลงานต่อเนื่องตีพิมพ์เป็นภาษาไทย
  3. ผลงานดังกล่าวต้องมีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมและมวลมนุษยชาติ

คณะกรรมการพิจารณารางวัล

  นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
(ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536)
  ประธานกรรมการ
  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์   กรรมการ
  นายจรัญ หอมเทียนทอง   กรรมการ
  นางชมัยภร บางคมบาง
(ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพุทธศักราช 2557)
  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   กรรมการ
  นางกนกวลี กันไทยราษฎร์   กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง   กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาโครงการ

นางชุติมา เสวิกุล

คำประกาศเกียรติคุณ นางสุกัญญา ชลศึกษ์
ผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำพุทธศักราช 2562

Winner Amata Writer 8นางสุกัญญา ชลศึกษ์ นามปากกา กฤษณา อโศกสิน กัญญ์ชลา สไบเมือง และสุปปวาสา เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 ที่ตรอกวัดเทพธิดาราม ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) เป็นบุตรีของนายกระมล และนางทองโปร่ง ชลศึกษ์ จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนราชินี เข้าศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 2 ปี (พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2493) จากนั้นจึงลาออกไปรับราชการที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2512 มาเป็นนักเขียนอาชีพอย่างสมภาคภูมิจนปัจจุบัน

เริ่มงานเขียนครั้งแรกเมื่อศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 7 ที่โรงเรียนราชินี เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ ของขวัญปีใหม่ ใช้นามปากกา “กัญญ์ชลา” ตีพิมพ์ในนิตยสารไทยใหม่วันจันทร์ พ.ศ. 2491 ต่อมา พ.ศ. 2494 จึงเริ่มเขียนเรื่องสั้นลงในนิตยสารศรีสัปดาห์ และเขียนต่ออีกกว่าร้อยเรื่อง จึงตามด้วยการเขียนนวนิยายเรื่องแรก คือ ชีวิตเป็นของเรา (พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2498) ตีพิมพ์ในศรีสัปดาห์รายเดือน ต่อมาใช้นามปากกา กฤษณา อโศกสิน ในการเขียนนวนิยายเรื่อง วิหคที่หลงทาง ตีพิมพ์ในสตรีสาร (พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2502) จากนั้นจึงสร้างสรรค์นวนิยายเรื่อยมา ขยายออกไปหลากหลายแนว มีทั้งนวนิยายรัก นวนิยายครอบครัว นวนิยายชีวิต นวนิยายประวัติศาสตร์ นวนิยายการเมือง ตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ อีกหลายเล่ม รวมทั้งตั้งนามปากกา “สไบเมือง” สำหรับเขียนนวนิยายธรรมะ และนามปากกา “สุปปวาสา” สำหรับเรื่องหรรษาและอื่น ๆ จนปัจจุบันก็ยังสร้างสรรค์งานอย่างสม่ำเสมอแม้ในโลกดิจิทัล มีผลงานรวมเล่มแล้ว 156 เล่ม ได้รับรางวัลทางวรรณกรรมแทบทุกรางวัลที่มีในประเทศไทย และรางวัลระดับนานาชาติด้วย นับแต่รางวัลหนังสือดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ (23 ครั้ง) รางวัล ส.ป.อ. (SEATO) (2 ครั้ง) รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) รางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด และได้รับการยกย่องสูงสุดทั้งจากภายในประเทศ คือได้รับการประกาศเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2531 และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากสถานะนักเขียน ระหว่าง พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542 รวมทั้งได้รับการประกาศเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศชิลี ให้เป็นหนึ่งในห้าสิบนักเขียนทั่วโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวรรณกรรม เพื่อรับเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กาเบียลลา มิสตรัล ซึ่งเป็นนักเขียนรางวัลโนเบลของชิลี

นางสุกัญญา ชลศึกษ์ มีคุณสมบัติอันเหมาะสมกับคำว่า “นักเขียนอมตะ” ด้วยประการทั้งปวง ดังนี้

หนึ่ง ทำงานเต็มชีวิตเต็มเวลา เป็นแบบอย่างของนักเขียนมืออาชีพ

นางสุกัญญาสร้างสรรค์งานและได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่ออายุได้ 17 ปี และสร้างสรรค์งานต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่มีหยุดหรือเว้นวรรค ปัจจุบันอายุ 88 ปี ทำงานต่อเนื่องมาแล้ว 70 ปี มีผลงานเกือบ 160 เล่ม อาจกล่าวได้ว่า ใน 1 ปีมีผลงานมากกว่า 2 เล่ม สามารถดำรงตนด้วยอาชีพนักเขียน และพร้อมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่นักเขียนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างเท่าทัน เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต ให้แก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี

สอง ผลงานสร้างสรรค์ ยืนยง และเท่าทันยุคสมัย

ผลงานของนางสุกัญญามีคุณภาพ สะท้อนปัญหาชีวิตมนุษย์อย่างลุ่มลึก และปัญหาสังคมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาสถาบันครอบครัว และการเท่าทันสถานการณ์ในสังคม มีทั้งเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง และประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่หลากหลาย และประณีตงดงาม

สาม ผลงานข้ามยุค ข้ามสื่อ ข้ามศิลป์

ผลงานของนางสุกัญญาให้ความรู้สึกแก่คนวรรณกรรมประหนึ่งร่มไม้ใหญ่ในทางวรรณศิลป์ เป็นที่นิยมยิ่งของนักอ่าน สามารถสร้างนักอ่านข้ามยุคข้ามสมัย ผลงานจำนวนไม่น้อย มีผู้นำไปสร้างเป็นสื่อแขนงอื่น เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสร้างซ้ำหลายครั้ง ส่งผลสะเทือนแก่สังคมในวงกว้าง

ด้วยคุณสมบัติอันถึงพร้อม มูลนิธิอมตะจึงขอมอบรางวัล "นักเขียนอมตะ" ประจำพุทธศักราช 2562 ให้แก่ "นางสุกัญญา ชลศึกษ์" และขอให้ก้าวไกลในเกียรติยศยิ่งๆ ขึ้นไป

ประกาศ ณ วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ภาพวันงานประกาศรางวัล

art8 005
art8 006
art8 007
art8 007b
art8 007c
art8 008
art8 009
art8 010
art8 011
art8 011b
art8 012
art8 013
art8 014
art8 015
art8 016

ผลงานของคุณสุกัญญา ชลศึกษ์

นวนิยาย (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

  1. กรงทอง   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2509-2510
  2. กระจกขอบทอง   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2559-2560
  3. กระเช้าสีดา   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2524-2525
  4. กระท่อมปลายนา   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2510-2511
  5. กายนาง   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2556-2558
  6. กาฬปักษี   สไบเมือง   สกุลไทย   2549-2550
  7. กิ่งมัลลิกา   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2526-2527
  8. เกสรดอกสวาท   กฤษณา อโศกสิน   กุลสตรี   2534-2536
  9. เกิดมาสวย   กฤษณา อโศกสิน   นทีทอง    
  10. ขอบน้ำจรดขอบฟ้า   กฤษณา อโศกสิน   อ่านเอา   2562
  11. ขอบฟ้าใหม่   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2527-2528
  12. ข้ามบรรพกาล   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2554-2556
  13. ข้ามเมฆา   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2558-2559
  14. ข้ามสีทันดร   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2537-2539
  15. เข็มซ่อนปลาย   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2529-2530
  16. ควันเทียน   กฤษณา อโศกสิน   ศรีสยาม (ยุคแรก)    
  17. ความมืดแห่งคูหาทอง   สไบเมือง   สกุลไทย   2535
  18. ความรักแสนกล   กฤษณา อโศกสิน   ศรีสยาม (ยุคแรก)    
  19. คาวน้ำค้าง   กฤษณา อโศกสิน   สาวสวย   2522-2525
  20. เงาจันทร์   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2535-2537
  21. จันทร์ยาตรา   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย    
  22. จ้าวอสุรินทร์   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2556-2557
  23. จำหลักไว้ในแผ่นดิน   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2539-2541
  24. ฉากทอง   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2549-2551
  25. ชลธีพิศวาส   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2505-2506
  26. ชาวกรง   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2532-2534
  27. ชิงช้าดอกบานชื่น   กฤษณา อโศกสิน   ดิฉัน   2524
  28. ชีวิตเป็นของเรา   กัญญ์ชลา   ศรีสัปดาห์   2497-2498
  29. ดอกไม้ไร้นาม   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2534-2536
  30. ดอกหญ้า   กัญญ์ชลา   ศรีสัปดาห์   2500-2501
  31. ดวงตาสวรรค์   กัญญ์ชลา   ศรีสัปดาห์   2501-2502
  32. ดาดฟ้าดาว   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2553-2554
  33. เดือนครึ่งดวง   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2511-2512
  34. ตัวละครของฉัน   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2551-2552
  35. ตะเกียงแก้ว   กัญญ์ชลา   สกุลไทย    
  36. ตะวันตกดิน   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2513-2514
  37. ถนนไปดวงดาว   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2515-2516
  38. ถนนสายเสน่หา   กฤษณา อโศกสิน   แม่ศรีเรือน    
  39. ถ่านเก่า ไฟใหม่   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2530-2532
  40. เถาวัลย์สวาท   กฤษณา อโศกสิน   ศรีสยาม (ยุคแรก)    
  41. ทรายย้อมสี   กฤษณา อโศกสิน   ดิฉัน   2521-2523
  42. ทะเลโลกย์   กฤษณา อโศกสิน   ดวงดาว   2513-2514
  43. นางพญาหลวง   กฤษณา อโศกสิน   กุลสตรี   2547-2548
  44. เนื้อทอง   กฤษณา อโศกสิน   กุลสตรี   2550-2552
  45. เนื้อนาง   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2525-2526
  46. เนื้อใน   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2536-2538
  47. น้ำค้างกลางดึก   กฤษณา อโศกสิน   กุลสตรี   2536-2539
  48. น้ำค้างยามเช้า   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2545-2547
  49. น้ำเซาะทราย   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2512-2513
  50. น้ำท่วมเมฆ   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2521-2522
  51. น้ำผึ้งขม   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2504
  52. น้ำเล่นไฟ   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2552-2553
  53. ในกระแสชล   กัญญ์ชลา   ศรีสัปดาห์   2498-2500
  54. บ่วงดวงใจ   กัญญ์ชลา   ศรีสัปดาห์   2504-2506
  55. บันไดไม้รัก   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2543-2544
  56. บันไดเมฆ   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2513-2514
  57. บัลลังก์ใยบัว   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2514-2515
  58. บาดาลใจ   กฤษณา อโศกสิน   แม่บ้านการเรือน    
  59. บ้านขนนก   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2521-2522
  60. บาปสลาย   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2508-2509
  61. บุษบกใบไม้   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2524-2525
  62. บุหลันรัญจวน   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2556
  63. ประตูที่ปิดตาย   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2517-2518
  64. ประตูสีเทา   กัญญ์ชลา   ศรีสัปดาห์   2500-2501
  65. ปลาผิดน้ำ   กฤษณา อโศกสิน   สาวสวย   2521-2522
  66. ป่ากามเทพ   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2509-2511
  67. ปีกทอง   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2518-2520
  68. ปูนปิดทอง   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2523-2524
  69. ไปสู่ฉิมพลี   กฤษณา อโศกสิน   ศรีสยาม (ยุคแรก)    
  70. พญาไร้ใบ   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2539-2541
  71. พระจันทร์หลงเงา   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2506-2507
  72. พลอยพราวแสง   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2519-2521
  73. เพชรในเรือน   กฤษณา อโศกสิน   แม่บ้านการเรือน    
  74. เพลงบินใบงิ้ว   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2532-2534
  75. เพลงสาป   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2530-2532
  76. เพลิงกินรี   กฤษณา อโศกสิน   แม่ศรีเรือน   2506
  77. เพลิงบุญ   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2507-2508
  78. พฤกษาสวาท   กฤษณา อโศกสิน   นทีทอง    
  79. ไฟทะเล   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2525-2526
  80. ไฟในทรวง   กฤษณา อโศกสิน   เดลิเมล์วันจันทร์   2511-2512
  81. ไฟพ่าย   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2518-2519
  82. ไฟหนาว   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2530-2531
  83. ฝนกลางฝุ่น   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2545
  84. ฝนหยาดสุดท้าย   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2510-2512
  85. ฝันกลางฤดูฝน   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2515-2516
  86. ฝ้ายแกมแพร   กฤษณา อโศกสิน   นพเก้า    
  87. ภมร   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2528-2529
  88. มณีดิน   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2507-2508
  89. มารสวาท   กฤษณา อโศกสิน   แม่บ้านการเรือน    
  90. เมรัยสีกุหลาบ   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2532
  91. แมลงและมาลี   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2524-2526
  92. เมียหลวง   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2512-2513
  93. ไม้ป่า   กฤษณา อโศกสิน   แม่บ้านการเรือน    
  94. ไม้ผลัดใบ   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2516-2517
  95. รสรักปักอุรา   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2551-2553
  96. ระฆังวงเดือน   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2505-2508
  97. ระบำมาร   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2517-2518
  98. รากแก้ว   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2515-2517
  99. รอบรวงข้าว   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2526-2528
  100. ริมหน้าต่างกระจก   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2553-2554
  101. รูปทอง   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2530-2531
  102. เรือมนุษย์   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2509-2510
  103. ลมที่เปลี่ยนทาง   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2518-2519
  104. ลมบูรพา   กฤษณา อโศกสิน   แม่ศรีเรือน    
  105. ลมพัดชายน้ำ   กฤษณา อโศกสิน   ศรีสยาม (ยุคใหม่)   2539-2540
  106. ล่องทะเลดาว   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2541-2542
  107. ลานภุมรา   กฤษณา อโศกสิน   แม่ศรีเรือน   2507-2508
  108. ลานลูกไม้   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2522-2523
  109. ลายดอกไม้ร่วง   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2548-2549
  110. ลายดอกหญ้า   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2514-2516
  111. ลายแทงในถ้ำแก้ว   สไบเมือง   สกุลไทย   2542
  112. ลายสลักอักษรา   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2557-2559
  113. ลายหงส์   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2529-2530
  114. ลีลาพระพาย   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2558-2559
  115. ลูกไม้ลายดอกรัก   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2553-2556
  116. เลื่อมสลับลาย   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2522-2524
  117. โลกของมัทรี   กฤษณา อโศกสิน   แม่บ้านการเรือน    
  118. วังอาชาไนย   กฤษณา อโศกสิน   Fiction   2560-2562
  119. วิมานไม้ฉำฉา   กฤษณา อโศกสิน   สาวสวย   2525-2527
  120. วิหคที่หลงทาง   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2501-2502
  121. วิหคโสภา   กฤษณา อโศกสิน   นพเก้า    
  122. เวิ้งระกำ   กฤษณา อโศกสิน   ขวัญเรือน   2528-2529
  123. เวียงแว่นฟ้า   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2542-2544
  124. ศัตรูหัวใจ   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2502-2503
  125. ศาลาหกเหลี่ยม   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2548-2549
  126. สมมุติว่าเขารักฉัน   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2516-2518
  127. สวรรค์เบี่ยง   กฤษณา อโศกสิน   แม่ศรีเรือน   2508-2510
  128. สวรรค์สร้าง   กัญญ์ชลา   ศรีสัปดาห์   2504-2506
  129. สะพานข้ามดาว   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2519-2520
  130. สาปสวาท   กัญญ์ชลา   ศรีสัปดาห์   2502-2504
  131. สามคม   กฤษณา อโศกสิน   กุลสตรี   2531-2533
  132. สายรุ้งสลาย   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2506-2507
  133. เสียงนกจากพราก   กฤษณา อโศกสิน   ดิฉัน   2527-2528
  134. เสียงแห่งมัชฌิมยาม   สไบเมือง   สกุลไทย   2534
  135. เสื้อสีฝุ่น   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2523-2525
  136. หนามกุหลาบ   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2503-2504
  137. หนามดอกไม้   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2520-2521
  138. หน้าต่างบานแรก   กฤษณา อโศกสิน   ลุกส์   2527-2528
  139. หนึ่งฟ้า ดินเดียว   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2544-2546
  140. หนึ่งห้องหัวใจ   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2533-2535
  141. หลงไฟ   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2527-2530
  142. หลังคาใบบัว   กัญญ์ชลา   สกุลไทย   2520-2521
  143. หลังลับแล   กฤษณา อโศกสิน   สตรีสาร   2530-2531
  144. ห้องที่จัดไม่เสร็จ   กฤษณา อโศกสิน   ลลนา   2522-2523
  145. เหลี่ยมกุหลาบ   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2526-2528
  146. อุทยานเครื่องเทศ   กฤษณา อโศกสิน   พลอยแกมเพชร   2535-2536
  147. อุโมงค์เวลา   กฤษณา อโศกสิน   สกุลไทย   2551-2552

ประเภทเรื่องสั้น

  1. ระหว่างบ้านกับถนน
  2. กลิ่นฟาง
  3. หมึกสองสี พี่กับน้อง

ประเภทสารคดี ใช้นามปากกา กฤษณา อโศกสิน

สารคดีท่องเที่ยว

  1. ม่านแพรลายไผ่   ลลนา   2525-2526
  2. ปลายสายฝนที่ทาคายามา   สกุลไทย   2534
  3. เสียงหัวเราะและน้ำตาในศิลานคร   สกุลไทย   2535
  4. ยอดเจดีย์ทองสองฟากอิรวดี   สกุลไทย   2538-2539

สารคดีบันทึกประสบการณ์การเป็น สมาชิกวุฒิสภา

  5. ไฟส่องทาง (1 ชุดมี 5 เล่ม)   สกุลไทย   2539-2543

สารคดีทั่วไป

  6. คลายปัญหากับกฤษณา อโศกสิน   จันทร์   พิมพ์รวมเล่ม 2540