• โทรศัพท์: +662 792 0001
 • อีเมล: info@amatafoundation.org
 • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

สมัครขอทุนการศึกษา

โครงการทุนอมตะจีเนียส

The Amata Genius Scholarship

หัวข้อย่อย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวหรือผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้ต่อครอบครัวต่ำกว่า 360,000 บาทต่อปี
 3. กำลังศึกษาในสถานศึกษาสังกัดของรัฐ ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ดังนี้
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ภาคปกติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรม) หรือแพทยศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาที่กำหนด 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 4.00 หรือเทียบเท่า
 5. มีความสามารถโดดเด่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี
 6. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รักการเรียน
 7. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มุ่งความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้ ดำรงอยู่ในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรมที่ดีงาม
 8. เป็นผู้ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียนทุนจากสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน ยกเว้น ทุน กยศ.

วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. เปิดรับสมัครขอรับทุนครั้งเดียวต่อปี โดยติดตามประกาศบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ amatafoundation.org หรือประกาศบน Facebook Page ‘Amata Foundation’
 รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
 1. ผู้ที่สนใจขอรับทุน หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด กรุณาพิมพ์ใบสมัคร และกรอกข้อมูล พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
 2. สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
  • ช่องทางออนไลน์ โดยแสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร และอัพโหลดเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์สกุล .pdf หรือ .jpeg ส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ว่าส่งเอกสารสมัครทุนอมตะจีเนียส (ชื่อ-สกุลผู้สมัคร)’ และส่งเอกสารต้นฉบับมาที่มูลนิธิอมตะ
  • ช่องทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารต้นฉบับมาที่มูลนิธิอมตะตามที่อยู่ด้านล่างนี้
   • มูลนิธิอมตะ (ส่งเอกสารสมัครทุนอมตะจีเนียส)
    2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
    โทร 02 792 0001
 3. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
  • ยื่นเอกสารขอรับทุนนอกจากระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด
  • กรอกข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานตามที่มูลนิธิฯ กำหนดไม่ครบถ้วน
  • ตรวจสอบพบว่าผู้ขอทุนให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลด้วยลายมือผู้สมัคร ตัวบรรจง ตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำหรับติดหน้าใบสมัคร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะหน้าที่มีรูปผู้สมัคร) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา-มารดา หรือผู้อุปการะ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน /นิสิต นักศึกษา ณ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ฉบับจริง
 6. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาปีการศึกษาล่าสุด พร้อมตราประทับ หรือเซ็นชื่อรับรองจากสถานศึกษา
 7. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนปีการศึกษาล่าสุด (ถ้ามี)
 8. สำเนาหลักฐานค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาที่สมัคร (ถ้ามี)
 9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่เป็นชื่อของผู้สมัคร
 10. ภาพถ่ายผู้สมัครและครอบครัว หรือผู้อุปการะที่อาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน 1 รูป
 11. ภาพถ่ายที่พักอาศัย ทั้งภายนอกและภายใน จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายผู้สมัครยืนหน้าบ้านหรือหน้าอาคารที่พัก 1 รูป และภาพถ่ายภายในที่พัก 1 รูป)
 12. สำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายแสดงความสามารถพิเศษ ได้แก่ ภาพถ่ายผลงานหรือกิจกรรม และรางวัลที่เคยได้รับ เช่น เกียรติบัตร เหรียญหรือโล่รางวัล เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับ

การคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน

 • การคัดเลือก

คณะกรรมการมูลนิธิ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากคุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นสิทธิ์ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ ในบางกรณี มูลนิธิจะจัดให้มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ผู้สมัครจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ

 • การแจ้งผล

เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนผ่านช่องทาง Facebook Page ของมูลนิธิภายใน 45 วัน หลังปิดรับสมัคร

การมอบทุน

 • ในการมอบทุนครั้งแรก มูลนิธิจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาหลังประกาศผลการคัดเลือก โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 • ในการรับทุนต่อเนื่อง มูลนิธิจะโอนทุนให้ผู้รับทุนก็ต่อเมื่อได้รับใบรายงานผลการเรียน / ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือนิสิต นักศึกษา และใบเสร็จค่าเทอมตัวจริง ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ชื่อบัญชีเป็นชื่อของผู้รับทุนเท่านั้น จะไม่ใช้ชื่อร่วมกับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

เงื่อนไขและข้อผูกพันในการรับทุน

 • ผู้รับทุน จะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดไว้
 • การรับทุนต่อเนื่อง เป็นการพิจารณาผลการเรียนรายภาคการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษากับผู้ประสานงานของมูลนิธิอมตะ ภายใน 30 วันหลังสถาบันประกาศผล หากผลการเรียนของผู้ได้รับทุนถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป แต่หากไม่ถึงเกณฑ์ มูลนิธิขอยุติการมอบทุนในภาคการศึกษาถัดไป
  • หลักเกณฑ์การรับทุนต่อเนื่อง
   • ระดับมัธยมศึกษา   ผู้รับทุนจะต้องรักษาผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 4.00
   • ระดับอุดมศึกษา     ผู้รับทุนจะต้องรักษาผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • กรณีเปลี่ยนช่วงชั้นการศึกษาที่ระดับสูงขึ้น หรือเปลี่ยนสถาบันการศึกษา ผู้ที่ประสงค์รับทุนต่อเนื่อง จะต้องศึกษาต่อในสถาบันของรัฐ และในสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละช่วงชั้น และจะต้องนำส่งหลักฐานเอกสาร เพื่อแสดงว่าได้เข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาใหม่เป็นที่เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อปฏิบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา และมูลนิธิอมตะอย่างเคร่งครัด
 • ดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต
 • ตั้งใจเรียน มีความมุ่งมั่น เพื่อรักษาสถานะของการเป็นนักเรียนทุน
 • เสียสละและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และผู้อื่น
 • เข้าร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิตามร้องขอ
 • ต้องเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้น หรือหลักสูตรของสถาบัน

การเพิกถอนการให้ทุน

 • ส่งเอกสารเพื่อการรักษาสถานะไม่ครบถ้วน หรือเกินระยะเวลาที่กำหนด
 • ขาดคุณสมบัติและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัคร
 • ประพฤติผิดกฎหมาย ระเบียบวินัยของทางสถานศึกษาหรือระเบียบ วินัยของการขอรับทุน
 • ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • ใช้ทุนที่ได้รับผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 • ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ทางมูลนิธิจัดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษา
 • ผู้รับทุนแจ้งเจตจำนงสละสิทธิ์การรับทุน
 • ผู้รับทุนเสียชีวิต

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page Inbox : AMATA Foundation
 • เบอร์ติดต่อ : 02 792 0020
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.