• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

โครงการทุนเรียนดี ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน รุ่นที่ 1

(0 votes)

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ มอบหมายให้คุณสมศรี กรมดิษฐ์ ผู้จัดการมูลนิธิ เดินทางไปมอบทุน “โครงการทุนเรียนดี ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน รุ่นที่ 1” ณ มัสยิดดารุลมุห์ซีนีน โดยมี อาจารย์อรุณ บุญชม อีหม่ามมัสยิดดารุลมุห์ซีนีน อาจารย์ระวีพร แสนพยุห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน คณะครู คณะกรรมการมัสยิด ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ เป็นเยาวชนในชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 5 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนที่มีผลการเรียนดี มีความมานะอุตสาหะ และมีความประพฤติดี ให้เติบโตเป็นคนเก่งคนดี เพื่อวันข้างหน้าจะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ และส่งมอบโอกาสให้แก่คนอื่นต่อไป

Last modified on Monday, 15 March 2021 03:18

มูลนิธิอมตะ