• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

โครงการทุนเรียนดี ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน รุ่นที่ 1

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ มอบหมายให้คุณสมศรี กรมดิษฐ์ ผู้จัดการมูลนิธิ เดินทางไปมอบทุน “โครงการทุนเรียนดี ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน รุ่นที่ 1” ณ มัสยิดดารุลมุห์ซีนีน โดยมี อาจารย์อรุณ บุญชม อีหม่ามมัสยิดดารุลมุห์ซีนีน อาจารย์ระวีพร แสนพยุห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน คณะครู คณะกรรมการมัสยิด ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ เป็นเยาวชนในชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 5 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนที่มีผลการเรียนดี มีความมานะอุตสาหะ และมีความประพฤติดี ให้เติบโตเป็นคนเก่งคนดี เพื่อวันข้างหน้าจะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ และส่งมอบโอกาสให้แก่คนอื่นต่อไป

โครงการทุนเรียนดี บุตรพนักงานกรมดิษฐ์ รุ่นที่ 1

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ได้มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนเรียนดี บุตรพนักงานกรมดิษฐ์ รุ่นที่ 1” แก่ ด.ญ.อธิชานันท์ วิชิตพันธ์ บุตรีของคุณอภิชา วิชิตพันธุ์ พนักงานกรมดิษฐ์ โดยมี นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ ผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด เป็นพยาน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเยาวชนเรียนดี และสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดมา

โครงการทุนเรียนดี เพื่อบุตรข้าราชการตำรวจ สภ.พานทอง รุ่นที่ 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เดินทางไปมอบทุน “โครงการทุนเรียนดี เพื่อบุตรข้าราชการตำรวจ สภ.พานทอง รุ่นที่ 1” โดยมี พ.ต.อ.เอนก บุตรอินทร์ ผกก.สภ.พานทอง และข้าราชการตำรวจร่วมเป็นพยาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเยาวชนเรียนดี และสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนตลอดมา โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ คือ นางสาวพรลภัส ชลวานิช บุตรีของ ด.ต.วุฒิ ชลวานิช ผู้บังคับหมู่ดูแลการจราจร สภ.พานทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสวิทยาคาร โดยมีผลการเรียน 4.00

มูลนิธิอมตะ